www.som360.org/ca
Blog

Idees claus sobre la soledat no desitjada en gent gran

Conceptes que resumeixen un abordatge estructural
SOM Salud Mental 360

Redacció

SOM Salud Mental 360
Soledad no deseada

Resum

La soledad no deseada en personas mayores es un complejo problema social que requiere de una estrategia integral de prevención y actuación que incluya la participación comunitaria y la sensibilización. Es fundamental involucrar a múltiples actores en su detección y tratamiento, ya que afecta significativamente tanto la salud mental como la física de los mayores. La Guía de Solidaridad San Juan de Dios propone 16 ideas clave para el acompañamiento de esta soledad, destacando la importancia de las redes de apoyo, la intervención precoz y la implicación de voluntariado. La soledad debe ser comprendida más allá de un fenómeno individual, motivando a la acción coordinada de políticas públicas y entidades diversas. Además, es esencial emplear instrumentos validados como la escala ESTE II para evaluar adecuadamente la soledad no deseada y diseñar intervenciones efectivas.
Llegir mésmenys

La soledat no desitjada és un fenomen multifactorial que cal abordar directament o indirectament, tant des de la prevenció com des de la intervenció una cop detectada. La generació de xarxes comunitàries i el foment de la participació ciutadana a les activitats organitzades des de les entitats locals, associacions i organismes públics, són claus per abordar de manera integral el problema de la soledat. Però també ho és la comprensió i la sensibilització sobre aquesta qüestió. És important treballar per assolir una major consciència social i un canvi de valors a la població. Cal abordar el tema des d'una perspectiva estructural, entenent que, encara que afecti individualment i de manera diferenciada, és un problema social la solució del qual requereix una comprensió i actuació integral.

La Guia per a l'acompanyament de la soledat no desitjada en persones grans (Solidaridad San Juan de Dios) recull tots els conceptes clau que poden ajudar els equips professionals a la comprensió i la detecció de la soledat no desitjada. Amb la idea de condensar els aspectes clau, en aquesta guia s'han recollit 16 idees força de l'acompanyament de la solitud no desitjada:

 1. La solitud no desitjada és un sentiment subjectiu de manca o pèrdua de companyia, produït pel desequilibri entre la quantitat i la qualitat de les relacions socials que tenim i les que volem.
 2. Cal desmuntar les creences existents sobre la solitud: no és un fenomen individual associat al fracàs personal o circumstàncies particulars, és un problema social.
 3. La solitud no desitjada és un problema molt prevalent a les persones grans, que augmenta amb l'envelliment, més freqüent en dones.
 4. La solitud no desitjada afecta tant la salut psicològica —generant depressió, ansietat, insomni i deteriorament cognitiu— com la salut física —sent factor de risc vascular independent, en augmentar la mortalitat. Així doncs, cal abordar-se de forma integral i en coordinació amb múltiples actors de salut, socials i comunitaris.
 5. És rellevant incorporar als plans d'actuació individual la detecció i l'abordatge de la soledat no desitjada.
 6. Cal garantir la implicació de la persona atesa en la recerca d'estratègies i recursos per afrontar el sentiment de solitud no desitjada, respectant-ne les preferències i els valors.
 7. Hi ha diferents escales validades per mesurar la solitud no desitjada, encara que l'EST II és la recomanada en aquesta guia, ja que inclou tres factors: solitud, ús de noves tecnologies i sentiment subjectiu causat per la soledat.
 8. La cadena de valor necessària per eradicar la solitud no desitjada es crea mitjançant diversos nivells: la sensibilització de la població, la prevenció precoç, la detecció de casos i la intervenció per reduir els problemes desencadenats.
 9. Cal treballar la sensibilització des d'una perspectiva estructural, impulsant estratègies i polítiques integrals, així com campanyes preventives i de desestigmatització.
 10. La detecció de la soledat no desitjada requereix que tots els agents sanitaris, socials, locals, associacions i ciutadans estiguin sensibilitzats amb la situació i s'impliquin a participar de xarxes comunitàries que afavoreixin la identificació, atès que és una situació totalment invisibilitzada.
 11. La prevenció cerca actuar abans que la situació de soledat no desitjada aparegui o es cronifiqui, vetllant per les persones que encara no han caigut en aquesta situació, ja sigui mitjançant la seva activació social o individual.
 12. Cal influir en les polítiques públiques locals, regionals i estatals perquè es prengui consciència de la importància de la soledat no desitjada i es coordinin tots els dispositius públics per eradicar-la.
 13. És eficaç crear plans transversals amb perspectiva comunitària que identifiquin els agents i les xarxes de proximitat (barris, ciutats) que podran acompanyar cada persona.
 14. El voluntariat impulsa la participació de la ciutadania en la construcció de solucions col·lectives a problemes estructurals; és una excel·lent via per abordar la solitud no desitjada des de la proximitat.
 15. Les persones voluntàries que s'impliquen en l'acompanyament a la solitud han de saber fer front a la situació de la millor manera possible, posant consciència en el respecte a la diversitat i a l'especificitat; per això cal disposar d’organitzacions que sàpiguen i puguin acompanyar en aquest procés.
 16. Hi ha nombroses experiències que busquen l'abordatge de la solitud no desitjada, impulsades per institucions públiques, polítiques, socials i entitats del tercer sector, tant a nivell local, regional i estatal com internacional.